0264 502 36 36
bilgi@dogansen.av.tr

İHALENİN FESHİNE YÖNELİK ŞİKAYET - İCRA EMRİNİN TEBLİĞİ27.5.2024

 

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi    2022/12327 E.  ,  2023/221 K.


"İçtihat Metni"İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi
SAYISI : 2022/1834 E., 2022/1974 K.
DAVA TARİHİ : 02.06.2021
HÜKÜM/KARAR : İlk Derece Mahkemesi Kararı Kaldırılarak Yeniden Hüküm
İLK DERECE MAHKEMESİ : Gölhisar İcra Hukuk Mahkemesi
SAYISI : 2021/20 E., 2022/8 K.

Taraflar arasındaki ihalenin feshi şikayeti sebebiyle yapılan inceleme sonucunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin reddine, şikayetçiler aleyhine ihale bedelinin %10´u oranında para cezasına hükmedilmesine karar verilmiştir.

Kararın şikayetçi asıl borçlu ve şikayetçi ipoteki taşınmaz maliki vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan kabulü ile İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, şikayetin kabulü ile şikayete konu ihalenin feshine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı karşı taraf alacaklı banka tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi ... tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Şikayetçi asıl borçlu ve şikayetçi ipotekli taşınmaz maliki vekili isteminde; satış ilanının müvekkillerine usulüne uygun olarak tebliğ edilmediğini, ilanın Türkiye genelinde yayımlanan satış tarihinde satış adedi 50.000´in üzerinde olan gazetelerden biriyle yapılır hükmünün yerine getirilmediğini, satış ilanında taşınmaza ait bilgilerin tam olarak belirtilmediğini, ihaleye hazırlık aşamasının ve ihale aşamasının hatalı ve hukuka aykırı olduğunu belirterek ihalenin feshini talep etmiştir.

II. CEVAP
1. Karşı taraf alacaklı banka vekili cevap dilekçesinde; tebligatların şikayetçi tarafa usulüne uygun tebliğ edildiğini, İcra Müdürlüğünce yerel gazetede ilan yapılmasında bir sakınca bulunmadığını, davacı tarafın satış ilanında taşınmaza ait bilgilerin tam olarak belirtilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek haksız ve hukuki dayanaktan yoksun ihalenin feshi şikayetinin reddini savunmuştur.

2. Dosya kapsamına karşı taraf ihale alıcısının cevap dilekçesi sunmadığı görülmüştür.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; satış ilanının yerel gazetede yapılmasının yeterli olup elektronik ortamda da ilan yapıldığının ve tebligatların usulüne uygun olduğunun tebliğ mazbatalarından anlaşıldığı, satış ilanının incelemesinde taşınmaz tapu bilgilerine ve taşınmazın niteliklerine ilişkin bilgilerin eksiksiz olarak belirtildiği, tapu bilgileri yer aldığından taşınmazın adresinin satış ilanında yer almadığı yönündeki şikayetin yerinde olmadığı, ihale şartnamesi incelendiğinde taşınmaz üzerindeki rehinle temin edilmiş muaccel borçların müşteriye devredilmeyeceği, satış bedelinden ödeneceğinin belirtildiği gerekçesiyle ve kamu düzeninden re´sen yapılan incelemeler sonucu ihalenin feshi şikayetinin reddine, şikayetçiler aleyhine ihale bedelinin %10´u oranında para cezasına hükmedilmesine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçiler vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Şikayet dilekçesindeki itiraz sebeplerinin tekrar edildiği ve alıcılar tarafından ihale bedeli ödenmediğinden şikayetin konusuz kaldığı aleyhlerine para cezasına hükmedilemeyeceği ileri sürülmüştür.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; alıcılar tarafından ihale bedeli ödenmediğinden davanın konusuz kaldığına yönelik şikayetin, ihalenin feshi şikayetinin incelenmesine engel teşkil etmeyeceği, somut olayda, ihale konusu edilen ipotekli taşınmazları eski malik Ahmet Tuğrul´dan takipten sonra satın alan ...’un asıl borçlu yanında borçlu olarak gösterilmeden takip yapıldığı, taşınmazı ipotekle yüklü satın alan üçüncü kişi ile asıl borçlu arasında zorunlu takip arkadaşlığı bulunduğundan HMK´nın 124. maddesi uyarınca alacaklı tarafından, ...için ek takip talebinde bulunulması gerekirken ek takip talebinde bulunulmaksızın doğrudan icra emri tebliğ edildiği, adı geçenin usulünce takibe dahil edilmediği halde takibin yürütülmesi ve taşınmazın ihale yoluyla satılması doğru olmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan kabulüne, İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde karşı taraf alacaklı banka vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
İstinaf kararında ihalenin feshine ilişkin başkaca neden tespit edilmediği ve salt ...için ek takip talebinde bulunulmamış olması ihalenin feshi sebebi sayılarak kararın ıttıhazı cihetine gidildiği, icra dosyası kapsamında başkaca fesih nedeni olmadığı ve şikayetçi tarafın iddialarının gerçeği yansıtmadığı, İlk Derece mahkemesi kararının kaldırılma gerekçesinin hatalı olduğu, şikayete konu icra takibinin 06.04.2018 tarihinde başlatıldığı, bu icra takibinden taşınmaz kaydına İİK md. 150/C şerhinin 19.04.2018 tarihinde olduğu, şikayetçi ...´un ise taşınmazı 04.05.2018 tarihinde İİK md. 150/C şerhi konulduktan sonra satın aldığı, bahsi geçen bu kanun maddesine göre taşınmazı şerh konulduktan sonra iktisap eden ...´a icra emri tebliğine dahi gerek olmadığı ileri sürülmüştür.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, ihalenin feshine yönelik şikayet istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk
1. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu´nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri,
2. HMK md.124,

3. 2004 sayılı İİK md. 133, md. 134,
4. İİK md.149,
5. İİK md.150/C

3. Değerlendirme
İpotekli taşınmaz maliki ..., taşınmazı takip tarihinden sonra satın alan malik olmakla birlikte dosyanın incelenmesinde; 06.04.2018 takip tarihi itibariyle mevcut asıl borçlu ... ve ipotekli taşınmaz maliki Ahmet Tuğrul´a usulüne uygun icra emri çıkartıldığı, bu icra takibinden taşınmaz kaydına 19.04.2018 tarihinde 150/C şerhi konulduğu, şikayetçi ...´un ipotekli taşınmazı 04.05.2018 tarihinde devraldığı görülmekle; takip başlatıldıktan ve taşınmaz kaydına 150/C şerhi konulduktan sonra ipotekli taşınmazı devralan kişiye icra emrinin tebliğine gerek olmadığı, 2004 sayılı İİK´nın 150/c maddesinde; ´´İcra memuru, ipoteğin paraya çevrilmesi hakkındaki takibin başladığını tapu idaresine haber vermeye mecburdur. Tapu memuru, keyfiyeti taşınmazın siciline şerh verir. Taşınmazı bu şerh tarihinden sonra iktisap edenlere icra veya ödeme emri tebliğ olunmaz.´´ denilmekte olup şikayetçi ...yönünden ek takip talebinde bulunulmasının ya da 6100 sayılı HMK´nın 124´üncü maddesinin uygulanmasının gerekli olmadığı görülmekle bu sebebe dayalı olarak ihalenin feshi doğru olmayıp Bölge Adliye Mahkemesince; borçluların diğer istinaf sebeplerinin incelenmek üzere Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması cihetine gidilmiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULMASINA,
Peşin alınan temyiz karar harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine,

Dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

16.01.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Kıdem Tazminatı Alma Şartları
    Günümüzde Kıdem Tazminatı ile ilgili çalışma hayatımızda halen kullanılan yasal düzenleme 4857 sayılı yasadaki maddedir. Bu maddeye göre bir işçinin kıdem tazminatı
  • Fazla Çalışmanın İspatı Nasıl Yapılır?
    İş Kanunumuzda fazla çalışma haftalık 45 saati aşan çalışmalar şeklinde tanımlanmıştır. Aksi belirlenmişse bu süre, işyerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.
  • FATURALARIN TİCARİ DEFTERDE KAYITLI OLMASI
    Taraflar arasındaki itirazın iptali davasında, davalının, davacı şirketle arasındaki mal alımlarına veya faturalara bir itirazının bulunmadığı ve davacı tarafından düzenlenen tüm faturaların davalı şirketin ticari defterlerinde kayıtlı olduğunun anlaşılma